تبلیغات
انجمن ریاضی پژوهشسرای جوان - ابر اعداد

انجمن ریاضی پژوهشسرای جوان

ابر اعداد

سه شنبه 20 آذر 1386

بیلیون = 10به توان 9
تریلیون =10 به توان 12
كوادریلیون =10 به توان 15
كونیتیلیون =10 به توان 18
سكستیلیون =10 به توان 21
سپتیلیون =10 به توان 24
اكتیلیون =10 به توان 27
نونیلیون =10 به توان 30
دسیلیون =10 به توان 32
اندسیلیون =10 به توان 36
دیودسیلیون =10 به توان 39
تری دسیلیون =10 به توان 42
كوتوارد دسیلیون =10 به توان 45
كواین دسیلیون =10 به توان 48
سكس دسیلیون =10 به توان 51
سپتن دسیلیون =10 به توان 54
اكتودسیلین =10 به توان 57
نووم دسیلیون =10 به توان 60
ویجنیتیلیون = 10 به توان 61

البته بزرگترین عدد كه كاربرد فراوانی دارد گوگول یعنی 2 به توان 100 می باشد.[ سه شنبه 20 آذر 1386 - 07:12 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| سروش حکیمی و سروش افخمی ] [عمومی , ] [+]